Praga Lab Praga Lab

23 May 2021
Parisian CoSto

https://costo.paris/actualites/

Créé en 2015, CoSto (Connected Stores) a été conçu pour les commerçants et artisans indépendants parisiens.

Porté par la Semaest, société de la Ville de Paris dédiée à la revitalisation du commerce de proximité, CoSto souhaite favoriser le développement et le maintien d’une économie de proximité attractive, locale et durable.

Costo.paris est un espace 100% dédié au commerçant et à l’artisan de proximité indépendant à Paris. Il a été conçu pour vous informer au quotidien sur votre secteur et vous accompagner dans toutes les étapes de votre activité commerciale ou artisanale.

Sur costo.paris, retrouvez toute l’actualité et les tendances du commerce et de l’artisanat et accédez à des fiches pratiques, à des conseils communication et animation ainsi qu’à des formations pour développer l’attractivité de votre commerce.
Bénéficiez également de l’accompagnement gratuit de notre équipe, qui répondra à vos questions et vous guidera selon vos besoins : questions pratiques, recommandation de services, aide sur les réseaux sociaux, web et animation commerciale, etc.
Utworzone w 2015 roku CoSto (Connected Stores) zostało zaprojektowane dla niezależnych paryskich kupców i rzemieślników.

Wspierany przez Semaest, spółkę miasta Paryża zajmującą się rewitalizacją lokalnego handlu, CoSto pragnie promować rozwój i utrzymanie atrakcyjnej, lokalnej i zrównoważonej gospodarki lokalnej.

Costo.paris to przestrzeń w 100% przeznaczona dla niezależnych lokalnych kupców i rzemieślników w Paryżu. Został zaprojektowany, aby codziennie informować Cię o Twoim sektorze i wspierać Cię na wszystkich etapach Twojej działalności handlowej lub rzemieślniczej.

Na costo.paris można znaleźć wszystkie nowości i trendy w handlu i rzemiośle, a także zapoznać się z praktycznymi arkuszami, poradami dotyczącymi komunikacji i animacji, a także szkoleniami zwiększającymi atrakcyjność firmy.
Skorzystaj również z bezpłatnego wsparcia naszego zespołu, który odpowie na Twoje pytania i poprowadzi zgodnie z Twoimi potrzebami: pytania praktyczne,A rekomendacje usług, pomoc w sieciach społecznościowych, animacja internetowa i komercyjna itp.

Created in 2015, CoSto (Connected Stores) was designed for independent Parisian traders and artisans.

Supported by Semaest, a company of the City of Paris dedicated to the revitalization of local commerce, CoSto wishes to promote the development and maintenance of an attractive, local and sustainable local economy.

Costo.paris is a space 100% dedicated to independent local merchants and craftsmen in Paris. It was designed to inform you on a daily basis about your sector and to support you in all stages of your commercial or craft activity.

On costo.paris, find all the news and trends in trade and crafts and access practical sheets, communication and animation advice as well as training to develop the attractiveness of your business.
Also benefit from the free support of our team, who will answer your questions and guide you according to your needs: practical questions, recommendation of services, help on social networks, web and commercial animation, etc.

This website uses cookies Privacy Policy