Praga Lab Praga Lab

O projekcie OpenHeritage

Celem projektu OpenHeritage jest poszukiwanie rozwiązań i proponowanie modeli adaptacji dziedzictwa (heritage adaptive re-use) wpisującego się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).

OpenHeritage (Organizing, Promoting and ENabling HEritage Reuse through Inclusion, Technology, Access, Governance and Empowerment. OpenHeritage), którego partnerem konsorcjum jest OW SARP, a liderem Metropolitan Research Institute z Budapesztu, jest realizowany w ramach programu badań i innowacji Uni Europejskiej Horyzont 2020.

Nasze działania nie opierają się na wyborze pomiędzy tradycyjnymi dualizmami: inwestowania środków publicznych w przedsięwzięcia bez możliwości zwrotu vs. komercyjnej inwestycji z zyskiem jako głównym celem działania. Proponowane modele mają charakter inwestycji zmierzających do samodzielności finansowej, ale dla których zysk jest środkiem, a nie celem. Takie działania zakładają współpracę pomiędzy różnymi interesariuszami oraz zaangażowanie osób i podmiotów związanych z obszarem o szczególnej wartości dziedzictwa. Dlatego też planowane działania związane są ze wzmacnianiem roli “wspólnoty dziedzictwa” (heritage community) i udziału tej społeczności w kształtowaniu nowego sposobu użytkowania miejsc i obszarów.

W projekcie bierze udział 16 partnerów z 11 krajów europejskich, w tym uczelnie, instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, firmy i przedstawiciele miast. Nasze badania obejmują większość krajów Europy, a uczestnikami działań są naukowcy, architekci, urbaniści, przedstawiciele miast, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy czynnie zaangażowani w sprawy związane z dziedzictwem i przestrzenią.

OW SARP jako partner projektu odpowiada za prowadzenie PragaLAB – jednego z sześciu laboratoriów dziedzictwa (heritage living lab).

Oficjalna strona projektu: openheritage.eu

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności